Bosboomstraat 26 Hoogeveen | Telefoon: 0528-264038 | info@westerkim.nl

Kwaliteitskader

 

 

 

Hoe doen we het en hoe kan het nog beter?

Het kwaliteitskader is gerelateerd aan onze visie en gaat over hoe wij invulling geven aan de zorgverlening. Voor een nadere toelichting op onze visie zie hoofdstuk:

Het gezin Westerkim onder Onze droom “Welkom Thuis”

De Westerkim is van oorsprong een christelijk hervormd woon- en zorgcentrum.

De christelijke identiteit is gekoppeld aan de visie waar vanuit in de Westerkim wordt gewerkt: ‘Welkom thuis’! Dit is een rijke visie die sterk wordt uitgestraald door de Westerkim.

De Westerkim wil geen instelling zijn, maar een gezin. Mensen kiezen voor de Westerkim omdat ze direct onderdeel van dit gezin worden. De visie is gestoeld op het idee dat mensen die zorg behoeven gebaat zijn bij een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Voor de Westerkim is dat de warmte en veiligheid van het gezin. De bewoners worden gezien als eigen vader en moeder waarvoor gezorgd wordt. De collega’s waarmee samen wordt gewerkt als broers en zussen, waarbij je terecht kunt wanneer je ergens tegenaan loopt. De bewoner komt niet in de Westerkim wonen, de bewoner is thuis in de Westerkim. De medewerkers verlenen de zorg bij de bewoner thuis. De attente en liefdevolle benadering van de bewoners door het personeel is geïnspireerd door de Bron van Liefde, de Hemelse Vader. En vanuit de Bijbelse principes dat het werk gebeurt vanuit naastenliefde en barmhartigheid.

Om deze visie zo goed mogelijk vorm te kunnen geven en de focus op wonen en welzijn te leggen en niet overduidelijk op het medisch model, wordt er kleinschalig gewoond binnen de Westerkim. In 2016 is er gestart met het project Welkom Thuis Huis, dit project is in januari 2017 organisatie breed ingezet. Er zijn kleinschalige woonleefgemeenschappen gecreëerd waar maximaal 13 bewoners wonen. Deze omgeving is grotendeels ingericht volgens de Brein Omgeving Methodiek. Dit betekent dat er gekeken is naar de belevingswereld van de bewoner met dementie. De kleuren, geuren en het meubilair zijn hierop afgestemd.

De Westerkim zorgt voor veilige- en persoonsgerichte zorg. De focus wordt gelegd op wonen en welzijn. Het mentaal welbevinden is belangrijk tot aan het levenseinde van de bewoner.

In de kleinschalige woonleefgemeenschappen zijn huiskamers waar dagelijks 6-10 bewoners verblijven, afhankelijk van de grote van de ruimte. We werken met een vast integraal team, hierdoor is er een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen woonleefgemeenschap. Medewerkers werken ieder vanuit hun eigen deskundigheid, maar wel samen. Men woont en werkt in een gezin en is ook daadwerkelijk een onderdeel van het gezin. Medewerkers volgen het ritme van de bewoner. De bewoner woont immers niet bij ons, nee wij werken bij hen thuis. Zo zijn er bijvoorbeeld geen looproutes maar wenstijden welke zijn afgesproken met de bewoners. Deze kunnen elke dag anders zijn. Er wordt vanuit de vraag van de bewoner gewerkt.

De Westerkim heeft een groot aantal vrijwilligers, deze ondersteunen op de woonleefgemeenschappen o.a. bij activiteiten. De betrokkenheid van de familie en mantelzorgers wordt steeds meer, ook zij ondersteunen op de woonleefgemeenschappen.

Er is sprake van een fixatievrije instelling, door gebruik te maken van domotica.

Met het toenemen van de complexiteit van de zorgvragen is het een uitdaging om de juiste zorg te kunnen geven. Door het vormen van integrale teams per woonleefgemeenschap, is het werken niet meer taakgericht en per functie. Er wordt samengewerkt, wel rekening houdend met het werken vanuit eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid. Vanuit de wensen en behoeften van de bewoners. Deze manier van werken is vooruitlopend op de nieuwbouw van de Westerkim (in 2020 gereed). In de nieuwbouw zal een woonleefgemeenschap (woning) uit 9 bewoners bestaan. Er wordt gekeken hoe de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie kunnen komen te liggen. In de toekomst willen we toe naar zelforganiserende teams en dus een platte organisatie. Daar werken we nu al naartoe.

Kwaliteit

Hoe doen we het en hoe kan het nog beter?

We vinden het belangrijk dat onze cliënten zich bij ons thuis voelen maar ook dat de kwaliteit van de dienstverlening in orde is. Sinds januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht. In het kwaliteitskader worden vereisten geformuleerd waaraan wij ons conformeren. Nu kan kwaliteit voor iedereen iets anders betekenen. Om zo objectief mogelijk vast te stellen of ‘wij het goed doen’, maken we gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem. In het kwaliteitsmanagementsysteem leggen we vast wat we doen, hoe we dat doen en wat we willen verbeteren. Zo registreren wij allerlei zaken. Bijvoorbeeld als er iets fout gaat met medicijnen, als er sprake is van een valpartij, of medewerkers bekwaam en bevoegd zijn etc.

Om kwaliteit van de dienstverlening in de Westerkim te ontwikkelen, te borgen en te onderhouden geeft de Westerkim middels de geest van ISO 9001:2015 hieraan invulling. De Westerkim laat jaarlijks via een zogenaamde 2nd party audit toetsen of sprake is van een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem, om de gekozen thema’s zoals kwaliteit, eenduidigheid en optimalisatie van de zorg binnen de Westerkim te garanderen.

Klik hier voor de verklaring van de 2nd party audit die aantoont dat de Westerkim voldoet aan de markteisen en wetgeving, waarbij de ISO 9001:2015 als hulpmiddel dient bij het versterken van de Westerkim.

Kwaliteitsplan

Elke verpleeghuisorganisatie dient jaarlijks een kwaliteitsplan op te stellen. WZC de Westerkim heeft dit gedaan voor de periode 2017-2018. Dit omdat het kwaliteitsplan in de loop van 2017 tot stand is gekomen en grotendeels doorloopt in 2018.

Het kwaliteitsplan 2017-2018 van Woon- en zorgcentrum de Westerkim wil op een lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en ondersteuning voor cliënten/bewoners. Hierbij kijken we niet alleen naar beschikbare gegevensbronnen zoals professionele protocollen en richtlijnen maar ook naar de lokale context van de dagelijkse praktijk. Samen werken we continu aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en ligt de nadruk vooral op een dynamisch ontwikkelproces van samen leren en verbeteren en minder op de verantwoording en handhaven aan de hand van gedetailleerde indicatoren. Voor WZC de Westerkim is het leren en verbeteren niet iets vrijblijvends; continu werken aan het verbeteren van kwaliteit is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor professionele zorgverleners.

Klik hier voor het kwaliteitsplan 2017-2018.

Behalve een kwaliteitsplan heeft WZC de Westerkim ook een kwaliteitsverslag. Klik hier voor het kwaliteitsverslag 2017.

 

Cliëntervaringen

Met ingang van 2017 doen we jaarlijks onderzoek naar de ervaringen en tevredenheid van onze cliënten in de vorm van een algemene of gerichte enquêtes. Daarnaast worden de klanttevredenheidscijfers gepubliceerd op Zorgkaart Nederland. Dit als opvolger van de voorheen verplicht gestelde CQ onderzoeken.

De uitkomsten van de cliënt-tevredenheidsonderzoeken en mogelijk te realiseren verbeteringen worden besproken met de cliëntenraad.

Voor de scores van de laatst gehouden cliënt-tevredenheidsonderzoeken, zie hierna: 

 

Soort zorg Onderzoek in Oordeel m.b.t.       organisatie Oordeel m.b.t.     personeel Aanbevelings - cijfer/procenten
Zorg thuis Feb. 2015 8,8 8,4 8,4
Dagbesteding Westerkim en Molukse ouderen April 2015 8,5 8,8 94,4%
Intramuraal en PG Mei 2015 8,1 8,5 8,8
VPT April 2015 8,6 8,6 8,5
Thuishulp Mei 2016 n.v.t. 9,3 n.v.t.

Klik hier voor de uitslag van de cliënt-tevredenheidsonderzoeken ingevuld door vertegenwoordigers van bewoners en zorgvragers van de Westerkim.

Doelgroepen

De volgende doelgroepen ontvangen zorg van de Westerkim:

 • Bewoners met een vorm van dementie, alzheimer, ziekte van pick, vasculaire dementie, lowy body.
 • Bewoners met een lichamelijke aandoening/beperking; Parkinson, hart- en vaatziekten, C.V.A., Reuma enz.
 • Bewoners met een psychiatrisch ziektebeeld
 • Bewoners met Multi morbide aandoeningen dus een vorm van dementie en een lichamelijke aandoening/beperking

De Westerkim levert de volgende zorg (producten):

 • Intramurale zorg
 • Extramurale zorg
 • V.P.T. (volledig pakket thuis)
 • Dagbesteding in de Westerkim
 • Respijtzorg
 • Kortdurende opnames/eerstelijnsverblijf
 • Begeleiding individueel vanuit de W.M.O.
 • Dagbesteding voor Molukse ouderen in een wijkgebouw in de Molukse wijk.
 • W.M.O huishoudelijke hulp
 • Welzijn bevorderen voor buurtgenoten in de vorm van activiteiten, het kunnen eten in het restaurant

In hoofdstuk “wat we doen voor u” wordt hierop nader ingegaan.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bezoekt en inspecteert de Westerkim.Hieronder kunt u meer informatie downloaden.

IGZ inspectierapport 2012
PvA de Westerkim n.a.v. inspectiebezoek IGZ 2012
Reactie IGZ op PvA Westerkim

Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de privacy. Dit in het algemeen, maar zeker daar waar het de cliënten betreft. Daarom is er een Privacybeleid geformuleerd en vastgelegd. Het privacy-beleid geldt voor het verzamelen, het gebruik en bewaren van algemene persoons- en medische gegevens door de Westerkim. U kunt ons privacybeleid hier downloaden.

Lees hier onze privacyverklaring. 

Medewerkerstevredenheid

Jaarlijks worden op diverse gezichtspunten onderzoek gedaan naar de medewerkerstevredenheid. De uitkomsten hiervan en mogelijk te realiseren verbeteringen worden besproken met de Ondernemingsraad.

Personeelssamenstelling

De personeelssamenstelling is gerelateerd aan de tijdelijke normen, zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 6.3 van het kwaliteitskader.

Aantal medewerkers in cliëntgebonden functies exclusief leerlingen per 27 juni 2017 (behandelaars worden ingehuurd):

      Medewerkers         FTE
      Niveau 1: 7       2,38
      Niveau 2: 37       11,22
      Niveau 3: 117       63,39
      Niveau 4: 5       2,17
      Niveau 5: 1       0,56
      Totaal: 167       79,72
                 
      Leerlingen 22       7,80
      Instroom 52       16.86
      Uitstroom 39       14,86
                 
      Ziekteverzuim (excl. zwangerschap) 2016         4,6%
      Voortschrijdend jaargemiddelde t/m mei 2017         4,7%
      Ratio personele kosten / opbrengsten 2016         73,6%